Adam Płużański

Adam Płużański

dr hab. n. med.

Jest specjalistą onkologii klinicznej. Pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 2016 roku pełni funkcję Naczelnego Specjalisty Onkologii Klinicznej  a od 2011 roku Przewodniczącego Komitetu Terapeutycznego przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Od 2003 roku uczestniczy jako badacz w wieloośrodkowych badaniach klinicznych I, II i III fazy związanych z leczeniem raka płuca, raka gruczołu krokowego, raka nerki, raka piersi w tym badań rejestracyjnych leków przeciwnowotworowych i stosowanych w leczeniu wspomagającym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiej Grupy Raka Płuca, European Society for Medical Oncology, International Association for the Study of Lung Cancer. Główne zainteresowania naukowe to: immunoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie nowotworów klatki piersiowej, leczenie chorych w wieku podeszłym i leczenie wspomagające. Jest autorem i współautorem rozdziałów w podręcznikach, monografii i kilkudziesięciu prac opublikowanych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach.